Školní atlasy Dnešní finanční svět


Školní atlasy Dnešní finanční svět jsou průřezová díla se schvalovací doložkou MŠMT, využitelná při výuce finančních témat jednak na druhém stupni základních škol a ve víceletých gymnáziích a jednak na středních školách. Splňují kritéria předepsaná ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a svět práce. Rozvíjí průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova. Na tištěnou formu Školních atlasů Dnešní finanční svět navazují jejich digitální verze. Ty nabízí o řadu digitálních funkcí obohacený kompletní obsah verzí tištěných, doplněný o ukázky interaktivních animací ekonomických jevů a jejich schémat. Digitální verze je určena mj. k výuce na interaktivních tabulích či dataprojektorech.


Zpět   Nahoru   Tisk


Copyright © 1995 – 2023 TERRA-KLUB, o.p.s.