časopis Dnešní svět


Civilizace

Na začátku školního roku vyšlo dvojčíslo s tématem Civilizace. Kromě silného geografického aspektu využívá toto číslo poznatků z historie, výtvarného umění a dalších, převážně společenských, věd. Nejedná se o tradiční téma výuky na českých školách, byť historickým civilizacím je věnován dostatečný prostor v dějepisu, současnému stavu pak v zeměpisu (alespoň na některých školách). Cílem tohoto vydání je poskytnout dostatek podkladů a informací k takto pojaté integrované výuce, a to včetně ukázky vzdělávacích aktivit v sekci VVV.

 

Obyvatelstvo

Téma "obyvatelstvo" je významnou součástí školního vzdělávání, a to jak
v rámci výuky zeměpisu/geografie, tak také dějepisu, přírodopisu 
a ve významu lidské společnosti i společenských věd/občanské výchovy. Poznávání struktury a rozmanitosti lidské společnosti a porozumění jejímu vývoji (v minulosti i do budoucnosti) i prostorovému rozložení (na úrovni místa, kde bydlíte, státu, regionu i na úrovni globální) je významnou součástí přípravy pro život. Z tohoto důvodu můžeme dané téma nalézt 
v rámcových vzdělávacích programech také v rámci průřezových témat –zejména Multikulturní výchovy a Výchovy v evropských a globálních souvislostech.

 

Životní prostředí

Tématem třetího čísla aktuálního ročníku časopisu Dnešní svět je životní prostředí, tedy komplexní problematika propojující jak přírodovědné, tak společenskovědní předměty. Po dlouhou dobu své historie byla země utvářena přirozenými procesy a vznikala přírodní krajina, nedotčená lidskou činností. Od neolitické revoluce a počátku zemědělství začíná vznikat kulturní krajina, tedy krajina vzniklá přetvořením činností člověka. Teprve až v posledních desetiletích si v důsledku velkých zásahů do krajiny začíná člověk uvědomovat, jak nezbytné k existenci na Zemi životní prostředí je.

 

Ohniska neklidu

Se začátkem nového školního roku začíná tradičně vycházet další ročník časopisu Dnešní svět. První číslo 13. ročníku této metodicko-didaktické servisní pomůcky pro pedagogy základních a středních škol je věnováno ozbrojeným konfliktům. Jedná se o téma vysoké společenské aktuálnosti, které se výrazně promítá také do výuky např. v rámci zeměpisu, dějepisu, výchovy k občanství, výchovy ke zdraví či při uplatňování průřezových témat Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropskýchaglobálních souvislostech, Multikulturní výchova či Mediální výchova.


Severní Amerika – začátek nové série v rámci časopisu Dnešní svět

Celkově již 72. číslo časopisu Dnešní svět přináší specifické téma. Vedle tradičních tematicky zpracovaných celků vyjde v rámci časopisu v následujících dvou letech také šest unikátních, regionálně zaměřených čísel na jednotlivé světadíly. Prvním z nich je Severní Amerika. Důraz je při zpracování kladen na aktuální údaje, současné trendy, souvislosti i případové studie charakterizující specifika daného regionu. Obsahově se časopis věnuje vymezení a poloze regionu, přírodním poměrům (klima, povrch, vodstvo apod.), obyvatelstvu, hospodářství (podrobně zpracované jednotlivé sektory) i geopolitickému postavení.  

 

Čtvrté číslo XII. ročníku časopisu Dnešní svět

Bližšímu poznání krasu, způsobu jeho vzniku a vývoje i jeho rozšíření ve světě a v Česku je věnováno připravované čtvrté číslo XII. ročníku časopisu Dnešní svět. Toto téma lze zahrnout již do výuky na prvním stupni, kdy se žáci v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět seznamují s některými hospodářsky významnými horninami a nerosty. Následně na druhém stupni v přírodopisu se (dle RVP) učí jednotlivé horniny a nerosty poznávat a učí se porozumět působení vnějších sil na tvarování povrchu Země. V zeměpisu na to navazují studiem vzájemné souvislosti a podmíněnosti jednotlivých prvků přírodní sféry. 

 

Druhé číslo XII. ročníku časopisu Dnešní svět

Člověk jako biologický druh a jeho vliv na přírodní prostředí – to je téma v pořadí již 68. pokračování časopisu Dnešní svět. Jak je již tradicí, nahlíží časopis Dnešní svět na dané téma z více úhlů pohledu. V tomto případě z pohledu biologického, historického, geografického a v neposlední řadě také environmentálního. Konkrétním obsahem časopisu jsou informace o původu člověka a jeho vývojové linii, o vývoji lidských ras s důrazem na stále aktuální problematiku rasismu či o zvyšujícím se vlivu člověka na přírodní prostředí. Nechybí samozřejmě tradiční přehledné zpracování tématu napříč světovými regiony a v rámci Česka. Důležitou součástí je rovněž celkem 8 stran aktivit do praktické výuky. Přejeme příjemné čtení.

 

Funkce „příprava“ v online knihovně

Online knihovna Dnešní svět nabízí na jednom místě všechny digitální verze publikací edice Dnešní svět ve vzájemné provázanosti. Uživatelé tak mohou prostřednictvím funkce „příprava“ kombinovat jednotlivé obsahové celky napříč všemi školními atlasy i prvky z časopisu Dnešní svět do konkrétních příprav konkrétních vyučovacích hodin dle vlastních potřeb. Hotovou přípravu je následně možné jednoduše využít při samotné výuce. Na možnosti online knihovny i s využitím funkce „příprava“ mohou nahlédnout všichni zájemci v uvedených demoverzích. Jak takový příklad tvorby příprav do vyučovacích hodin v online knihovně Dnešní svět vypadá, nabízí obrázek vpravo. 


První číslo nového ročníku časopisu Dnešní svět

Tématem úvodního čísla již 12. ročníku časopisu Dnešní svět, který vyjde v příštích dnech, je sluneční soustava. Čtenář se seznámí s historií sluneční soustavy i celého vesmíru. Od jednorozměrných strun, což je dle teorie superstrun základ přírody (místo částic) téma pokračuje na vyšší „řádovostní“ celky – charakterizovány jsou např. hlavní vesmírné objekty sluneční soustavy. A jelikož vesmír není statický, tak je pozornost věnována i pohybům vesmírných těles. Představeny jsou Newtonovy (pohybové a gravitační) a Keplerovy zákony i problematika určování vzdáleností a rychlostí – to ocení nejen učitelé zeměpisu, ale také fyziky. Ve výuce pak může přijít vhod i návod na vytvoření vlastního modelu sluneční soustavy nebo úkoly, které dávají odpověď na to, proč jsou planety kulaté. Příjemné čtení!  

 

Hlavní uprchlické krize

Již od loňského jara je velkým politickým tématem uprchlická krize zapříčiněná především konfliktem v Sýrii a dále prohlubována mnohými dalšími aspekty. Aktuální situace však není první svého druhu v moderních lidských dějinách, a to zdaleka ani v Evropě během posledních 100 let. Na významné migrační pohyby obyvatelstva i s jejich příčinami se můžete podívat v tomto schématu, které je společně s dalšími grafickými prvky a s celou řadou dalších informací k této široce diskutované problematice k dispozici v časopise Dnešní svět, konkrétně ve čtvrtém čísle 11. ročníku (2015/2016).

 

Licenční politika volně přístupných prvků

Vážení žáci, vážení vyučující,

v této sekci naleznete materiály pro použití ve výuce. Společnost Terra-klub, o.p.s. zpřístupňuje tyto materiály pro Vaši potřebu. Můžete je volně používat jako vhodný doplněk ve výuce, promítat je pomocí dataprojektorů nebo je zařadit do vytvářených digitálních učebních materiálů. Veškeré materiály zůstávají i nadále majetkem společnosti Terra-klub, o.p.s. Je zakázáno materiály prodávat či jinak komerčně využívat.

Děkujeme za pochopení.


Zpět   Nahoru   Tisk


Copyright © 1995 – 2023 TERRA-KLUB, o.p.s.