Využití ve výuce


Civilizace (7. 9. 2020)

Na začátku školního roku vyšlo dvojčíslo s tématem Civilizace. Kromě silného geografického aspektu využívá toto číslo poznatků z historie, výtvarného umění a dalších, převážně společenských, věd. Nejedná se o tradiční téma výuky na českých školách, byť historickým civilizacím je věnován dostatečný prostor v dějepisu, současnému stavu pak v zeměpisu (alespoň na některých školách). Cílem tohoto vydání je poskytnout dostatek podkladů a informací k takto pojaté integrované výuce, a to včetně ukázky vzdělávacích aktivit v sekci VVV.

 

Obyvatelstvo (3. 6. 2018)

Téma "obyvatelstvo" je významnou součástí školního vzdělávání, a to jak v rámci výuky zeměpisu/geografie, tak také dějepisu, přírodopisu
a ve významu lidské společnosti i společenských věd/občanské výchovy. Poznávání struktury a rozmanitosti lidské společnosti a porozumění jejímu vývoji (v minulosti i do budoucnosti) i prostorovému rozložení (na úrovni místa, kde bydlíte, státu, regionu i na úrovni globální) je významnou součástí přípravy pro život. Z tohoto důvodu můžeme dané téma nalézt
v rámcových vzdělávacích programech také v rámci průřezových témat –
zejména Multikulturní výchovy a Výchovy v evropských a globálních souvislostech.


Životní prostředí (1. 2. 2018)

Tématem třetího čísla aktuálního ročníku časopisu Dnešní svět je životní prostředí, tedy komplexní problematika propojující jak přírodovědné, tak společenskovědní předměty. Po dlouhou dobu své historie byla země utvářena přirozenými procesy a vznikala přírodní krajina, nedotčená lidskou činností. Od neolitické revoluce a počátku zemědělství začíná vznikat kulturní krajina, tedy krajina vzniklá přetvořením činností člověka. Teprve až v posledních desetiletích si v důsledku velkých zásahů do krajiny začíná člověk uvědomovat, jak nezbytné k existenci na Zemi životní prostředí je.


Ohniska neklidu (2. 10. 2017)

Se začátkem nového školního roku začíná tradičně vycházet další ročník časopisu Dnešní svět. První číslo 13. ročníku této metodicko-didaktické servisní pomůcky pro pedagogy základních a středních škol je věnováno ozbrojeným konfliktům. Jedná se o téma vysoké společenské aktuálnosti, které se výrazně promítá také do výuky např. v rámci zeměpisu, dějepisu, výchovy k občanství, výchovy ke zdraví či při uplatňování průřezových témat Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova či Mediální výchova.

 

Severní Amerika – začátek nové série v rámci časopisu Dnešní svět (15. 7. 2017)

Celkově již 72. číslo časopisu Dnešní svět přináší specifické téma. Vedle tradičních tematicky zpracovaných celků vyjde v rámci časopisu v následujících dvou letech také šest unikátních, regionálně zaměřených čísel na jednotlivé světadíly. Prvním z nich je Severní Amerika. Důraz je při zpracování kladen na aktuální údaje, současné trendy, souvislosti i případové studie charakterizující specifika daného regionu. Obsahově se časopis věnuje vymezení a poloze regionu, přírodním poměrům (klima, povrch, vodstvo apod.), obyvatelstvu, hospodářství (podrobně zpracované jednotlivé sektory) i geopolitickému postavení.  

 

Vzdálenosti a velikosti planet sluneční soustavy (17. 4. 2017)

Představit si velikosti planet sluneční soustavy v porovnání se Sluncem i vzdálenosti mezi nimi lze na základě skutečných velikostí jen velmi stěží. Lepší představu navodí jednoduché převedení skutečných velikostí i vzdáleností do zmenšeného modelu. Pro velikosti – přirovnání k předmětům známým z běžného života a pro vzdálenosti – vytvoření planetární stezky. Tato aktivita je jednou z mnoha, se kterou vyučující pracují v rámci semináře Dnešní svět s tematikou mezioborových souvislostí v rámci krajských kol soutěže Eurorebus.

 

Čtvrté číslo XII. ročníku časopisu Dnešní svět (20. 3. 2017)


Bližšímu poznání krasu, způsobu jeho vzniku a vývoje i jeho rozšíření ve světě a v Česku je věnováno připravované čtvrté číslo XII. ročníku časopisu Dnešní svět. Toto téma lze zahrnout již do výuky na prvním stupni, kdy se žáci v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět seznamují s některými hospodářsky významnými horninami a nerosty. Následně na druhém stupni v přírodopisu se (dle RVP) učí jednotlivé horniny a nerosty poznávat a učí se porozumět působení vnějších sil na tvarování povrchu Země. V zeměpisu na to navazují studiem vzájemné souvislosti a podmíněnosti jednotlivých prvků přírodní sféry. 

 

Aktuální mapa časových pásem (12. 1. 2017)

Svět se neustále mění, a zobrazování různých jeho charakteristik v mapách je tak třeba neustále aktualizovat. Takovým příkladem je i mapa světových časových pásem. Jen za poslední dva roky upravili svůj čas například v Rusku, v Turecku, v Severní Koreji či ve Venezuele. Často je příčinou této změny i geopolitický pohled dané země v dané době. Zajímavostí je, že odchylky od základního časového pásma UTC, který je dán nultým poledníkem (prochází Královskou observatoří v londýnském Greenwichi), není vždy jedna celá hodina, ale v některých případech navíc ještě 30 minut (Afghánistán či Indie) či 45 minut (Nepál).

 

Druhé číslo XII. ročníku časopisu Dnešní svět (24. 11. 2016)

Člověk jako biologický druh a jeho vliv na přírodní prostředí – to je téma v pořadí již 68. pokračování časopisu Dnešní svět. Jak je již tradicí, nahlíží časopis Dnešní svět na dané téma z více úhlů pohledu. V tomto případě z pohledu biologického, historického, geografického a v neposlední řadě také environmentálního. Konkrétním obsahem časopisu jsou informace o původu člověka a jeho vývojové linii, o vývoji lidských ras s důrazem na stále aktuální problematiku rasismu či o zvyšujícím se vlivu člověka na přírodní prostředí. Nechybí samozřejmě tradiční přehledné zpracování tématu napříč světovými regiony a v rámci Česka. Důležitou součástí je rovněž celkem 8 stran aktivit do praktické výuky. Přejeme příjemné čtení.

 

Funkce „příprava“ v online knihovně (8. 11. 2016)

Online knihovna Dnešní svět nabízí na jednom místě všechny digitální verze publikací edice Dnešní svět ve vzájemné provázanosti. Uživatelé tak mohou prostřednictvím funkce „příprava“ kombinovat jednotlivé obsahové celky napříč všemi školními atlasy i prvky z časopisu Dnešní svět do konkrétních příprav konkrétních vyučovacích hodin dle vlastních potřeb. Hotovou přípravu je následně možné jednoduše využít při samotné výuce. Na možnosti online knihovny i s využitím funkce „příprava“ mohou nahlédnout všichni zájemci v uvedených demoverzích. Jak takový příklad tvorby příprav do vyučovacích hodin v online knihovně Dnešní svět vypadá, nabízí obrázek vpravo. 

 

Geografické skládačky v online knihovně (31. 10. 2016)

Znáte tvary jednotlivých států světa, krajů Česka či snad federálních států USA? A umíte je přesně přiřadit v mapě? Vyzkoušejte si znalosti z regionální geografie pomocí interaktivních geografických skládaček. S každým dalším hraním se znalosti pochopitelně prohlubují, skládačky lze tedy dobře využít jak k zábavě, tak pro výuku. Spolu se zde uvedenými dvěma ukázkami (kraje Česka a státy Evropy) najdete ve Školních atlasech dnešního světa a dnešního Česka v online knihovně nově celkem sedm takových animací. 

 

První číslo nového ročníku časopisu Dnešní svět (29. 9. 2016)

Tématem úvodního čísla již 12. ročníku časopisu Dnešní svět, který vyjde v příštích dnech, je sluneční soustava. Čtenář se seznámí s historií sluneční soustavy i celého vesmíru. Od jednorozměrných strun, což je dle teorie superstrun základ přírody (místo částic) téma pokračuje na vyšší „řádovostní“ celky – charakterizovány jsou např. hlavní vesmírné objekty sluneční soustavy. A jelikož vesmír není statický, tak je pozornost věnována i pohybům vesmírných těles. Představeny jsou Newtonovy (pohybové a gravitační) a Keplerovy zákony i problematika určování vzdáleností a rychlostí – to ocení nejen učitelé zeměpisu, ale také fyziky. Ve výuce pak může přijít vhod i návod na vytvoření vlastního modelu sluneční soustavy nebo úkoly, které dávají odpověď na to, proč jsou planety kulaté. Příjemné čtení!  

 

Obecně zeměpisné mapy krajů Česka (2. 9. 2016)

Přesně před rokem vyšel Školní atlas dnešního Česka, který se díky řadě tradičních tematických map a nově i obecně zeměpisných map regionů Česka stal nepostradatelnou pomůckou ve výuce českých reálií především na druhém stupni základních škol. Nyní, pro úvod nového školního roku, jsme si pro Vás připravili doplnění již tak bohaté mapové nabídky uvedením aktualizovaných obecně zeměpisných map krajů Česka. Naleznete je v souvisejících prvcích na stranách 52-61, pochopitelně pouze v online digitální verzi. Pokud přístup do Online knihovny Dnešní svět nemáte a chcete se na přehlednost map podívat, můžete tak učinit v demoverzi Školního atlasu dnešního Česka, kde jsou obecně zeměpisné mapy krajů uvedeny v souvisejících prvcích (v pravém sloupci) na volně přístupné straně 54-55.

 

Hlavní uprchlické krize (19. 8. 2016)

Již od loňského jara je velkým politickým tématem uprchlická krize zapříčiněná především konfliktem v Sýrii a dále prohlubována mnohými dalšími aspekty. Aktuální situace však není první svého druhu v moderních lidských dějinách, a to zdaleka ani v Evropě během posledních 100 let. Na významné migrační pohyby obyvatelstva i s jejich příčinami se můžete podívat v tomto schématu, které je společně s dalšími grafickými prvky a s celou řadou dalších informací k této široce diskutované problematice k dispozici v časopise Dnešní svět, konkrétně ve čtvrtém čísle 11. ročníku (2015/2016).

 

Princip vodní elektrárny (5. 8. 2016)

Právě při prázdninovém pobytu v Česku snadno narazíte na vodní elektrárny. Existuje řada vodních nádrží, které slouží jak k rekreaci (a možná jste s v nich i někdy sami smočili), tak k výrobě elektrické energie. Dokážete některé z nich vyjmenovat například ve vašem kraji? A jak vlastně vůbec vodní elektrárny fungují? Podívejte se na interaktivní animaci, která ukazuje schéma funkce vodní elektrárny. O výrobě energie a spoustě dalších podobných témat se dočtete více ve Školním atlase Dnešní energetický svět.

 

Malá energetická akademie (6. 7. 2016)

"Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden..." Víte, kdy byl v obci, ve které bydlíte, zaveden elektrický proud? A jaké dopady to mělo na celou společnost? Zajímavý a obsáhlý výukový materiál společnosti E.ON přináší zábavně zpracovaná témata, se kterými se setkáváme denodenně. Dozvíte se jak vzniká elektřina, jak funguje dynamo na kole, co se skrývá v baterii a mnohem více. Malá energetická akademie s kresbami Jaroslava Kerlese je určena nejen žákům, ale pochopitelně i pedagogům, kteří tuto problematiku využijí ve svých hodinách.

 

Licenční politika volně přístupných prvků

Vážení žáci, vážení vyučující,

v této sekci naleznete materiály pro použití ve výuce. Společnost Terra-klub, o.p.s. zpřístupňuje tyto materiály pro Vaši potřebu. Můžete je volně používat jako vhodný doplněk ve výuce, promítat je pomocí dataprojektorů nebo je zařadit do vytvářených digitálních učebních materiálů. Veškeré materiály zůstávají i nadále majetkem společnosti Terra-klub, o.p.s. Je zakázáno materiály prodávat či jinak komerčně využívat.

Děkujeme za pochopení.


Zpět   Nahoru   Tisk


Copyright © 1995 – 2023 TERRA-KLUB, o.p.s.