O díle


Podoba Školního atlasu dnešního světa, předkládaná v roce 2019, představuje druhé aktualizované a rozšířené vydání z roku 2011, a je tedy zatím posledním příspěvkem do víceleté stejnojmenné edice tohoto atlasového díla (vydávaného postupně od roku 1993). Dlouhodobým cílem autorského a redakčního kolektivu celé této edice je poskytnout zájemcům aktuální informace z různých oblastí lidské činnosti. Právě umění práce s daty a informacemi, jejich vyhledávání, zpracování a hodnocení, je jednou ze základních dovedností, které by měl ovládat každý z nás. Také porozumění tomu, jak jsou rozloženy vybrané jevy v prostoru a jak se vyvíjejí v čase, je jedním z hlavních předpokladů zeměpisně vzdělaného jedince. Věříme, že právě tento atlas významnou měrou přispěje nejen k rozvoji uvedených dovedností, ale i k nastavení komplexního geografického myšlení. A to nejen díky místopisnému a tematickému obsahu díla, ale i vzhledem k jeho digitální podobě.

Toto vydání atlasového díla zachovává koncepci i strukturu předchozího vydání a využívá osvědčeného formátu, a sice orientace hlavních tematických mapa šířku. Přičemž nově došlo k aktualizaci dat, ke zvýšení počtu topografických map i k jejich obsahovým úpravám. V neposlední řadě je atlas rozšířen o mapy zachycující aktuální globální problémy lidstva. Lze tedy teď listovat plnohodnotným školním atlasem světa, který kompletně zahrnuje představy a nároky moderní výuky zeměpisu (i dalších předmětů) na českých základních a středních školách, a to včetně mnohých přesahů do dalších oborů.

Atlas je složen z jednotlivých dvoustran, které jsou vždy tematicky zaměřeny. Pro lepší přehlednost jsou tato témata seskupena nejprve do kapitol, ty pak dále do sekcí. Sekce jsou od sebe barevně odlišeny. Jednotlivá témata jsou provázána prostřednictvím systému Výukového schématu, jehož pole jsou vždy uvedena u nadpisu tématu. Tato políčka odkazují na celkové Schéma výuky dle RVP, které je součástí příloh.  

Tematický obsah atlasu je zpracován z nejnovějších statistik dostupných v době přípravy atlasu, tj. 2015–2018, výjimečně byly použity statistiky z let dřívějších. Výjimku samozřejmě tvoří grafické prvky srovnávající současný stav s minulostí, u kterých jsou vždy u jednotlivých statistik uvedeny přesné roky. Konkrétní zdroje dat pro jednotlivé sekce jsou uvedeny v příloze.

Pro obecně zeměpisné a politické mapy regionů je zpravidla užito Lambertovo konformní kuželové zobrazení, pro mapy Oceánie, Střední Ameriky a časových pásem Mercatorovo konformní válcové zobrazení, pro mapy polárních oblastí stereografická projekce, pro mapy Afriky, Severní (včetně USA) a Jižní Ameriky Lambertovo plochojevné azimutální zobrazení, pro tematické mapy a mapy světa na předsádkách pak Robinsonova nepravá válcová projekce.

Již tradičním, ač stále jedinečným, doplňkem tištěné verze atlasu je jeho digitální verze. Digitální Školní atlas dnešního světa významně tištěný atlas obohacuje o celou řadu didakticky užitečných prvků, které tištěné zpracování technologicky neumožňuje. Digitální atlas obsahuje všechny grafické (mapy, grafy, schémata), textové i tabulkové prvky tištěné verze, doplněné především animovanými, interaktivními mapami a schématy, zásadně obsahově rozšířenou tabulkovou přílohou, slovníkem pojmů, systémem vyhledávání a dalšími prvky. Jednou z předností digitální verze je právě množství interaktivních funkcí, jako je možnost zvětšení všech prvků, porovnání vícero prvků vedle sebe, možnost přiblížení zájmové oblasti apod. Jednou z dalších přidaných funkcí je možnost uložení přípravy výuky či možnost integrace podkladů z více výstupů naší online knihovny (Školní atlas Česka, časopisu Dnešní svět) do této přípravy. Digitální verzi atlasu naleznete spolu s dalšími digitálními produkty v online knihovně na portálu http://knihovna.dnesni-svet.cz/. Digitální verze je koncipována pro využití na interaktivních tabulích či dataprojektorech přímo ve výuce, je však také vhodná k užití při individuální práci na počítači.

Autoři: RNDr. Martin Hanus, Ph.D., RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Autoři koncepce: RNDr. Martin Hanus, Ph.D., Mgr. Petr Karas, RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D., Mgr. Daniel Kozák

Lektoři: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., Mgr. Petr Karas, PaedDr. Jana Peštová, Mgr. Roman Veselský, prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Mgr. Karel Zahradník

Redakční zpracování: RNDr. Martin Hanus, Ph.D., Mgr. Martin Lavický, Mgr. Ondřej Vach
Zpracování grafických prvků a tematických map: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D., Mgr. Lukáš Vít, Mgr. Petra Hujňáková
Zpracování obecně geografických a administrativních map: Mgr. Bohumil Ptáček, Mgr. Petra Hujňáková
Technická příprava grafických prvků: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D., Mgr. Lukáš Vít, Mgr. Petra Hujňáková, Studio BESR
Technické zpracování digitální verze: Adineo s.r.o., Mgr. Lukáš Vít, Mgr. Bohumil Ptáček
Redakce: Nakladatelství TERRA
Jazyková redakce: PhDr. Eva Müllerová, CSc.
Autoři grafických prvků převzatých z předešlého vydání: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., prof. RNDr. Martin Braniš, CSc., RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., RNDr. Vít Jančák, Ph.D., Mgr. Petr Karas, RNDr. Ludvík Kopačka, CSc., Dr. Karel Kupka, RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D., doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D., RNDr. Jiří Martínek, doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D., prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.

Grafická úprava:
Studio BESR, RNDr. Martin Hanus, Ph.D., RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Lito: Studio BESR
Tisk: Typos, tiskařské závody, s.r.o.
Foto: Allphoto, NASA

Vydalo nakladatelství TERRA, s. r. o. a TERRA-KLUB, o. p. s. v roce 2019.
© TERRA, s.r.o., 2019, 2. vydání.
ISBN 978-80-905403-7-8

Schválilo MŠMT čj. MŠMT-4340/2018 dne 29. března 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní a střední vzdělávání pro vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a společnost pro vzdělávací obor Zeměpis s dobou platnosti šest let.

Zpět   Nahoru   Tisk


Copyright © 1995 – 2024 TERRA-KLUB, o.p.s.