O díle


Nové významně rozšířené vydání Školního atlasu dnešního světa je pokračováním dlouhodobé stejnojmenné edice tohoto atlasového díla (vydáváno postupně od roku 1993). Cílem autorského a redakčního kolektivu je poskytnout aktuální informace z různých oborů lidské činnosti. Právě umění práce s daty a informacemi, jejich vyhledávání, zpracování a hodnocení, je jednou ze základních dovedností, které by měl ovládat každý z nás. Také porozumění rozložení vybraných jevů v prostoru a čase je hlavní devizou zeměpisně vzdělaného jedince. Věříme, že k rozvoji uvedených dovedností významnou měrou přispěje právě i toto nové vydání Školního atlasu dnešního světa. A to nejen díky zásadně rozšířenému místopisnému i tematickému obsahu, ale i díky jeho jedinečné digitální podobě na DVD.

Oproti poslednímu vydání tohoto atlasového díla došlo, kromě aktualizace dat, k mnohým změnám. K nejvýznamnějším z nich patří nárůst počtu obecně zeměpisných a administrativních map a změna formátu. Vzhledem k zásadnímu posílení mapové části držíte ve svých rukou plnohodnotný školní atlas světa, který kompletně pokrývá nároky moderní výuky zeměpisu (i dalších oborů) na českých základních a středních školách. Na první pohled nejnápadnější změnou související s formátem je orientace celého atlasu na šířku. To umožnilo tvorbu tematických map větších rozměrů bez nutnosti přechodu přes hřbet knihy, a tím i lepší čitelnost obsahu daných map v oblasti hřbetu (u tradičních atlasových děl nezřídka dochází ke ztrátě informací právě v oblasti knižního hřbetu).

Atlas je složen z jednotlivých dvoustran, které jsou vždy tematicky zaměřeny. Pro lepší přehlednost jsou tato témata seskupena nejprve do kapitol, ty pak dále do sekcí. Sekce jsou od sebe barevně odlišeny.

Jednotlivá témata jsou provázána pomocí systému Výukového schématu, jehož pole jsou vždy uvedena u nadpisu tématu. Tato políčka odkazují na celkové Schéma výuky dle RVP pro výuku, které je součástí příloh.

Tematický obsah atlasu je zpracován z nejnovějších statistik dostupných v době přípravy atlasu. Většina map je tak datována do rozmezí let 2006–2010, výjimečně byly použity statistiky z let 2001–2005. Výjimku také samozřejmě tvoří grafické prvky srovnávající současný stav s minulostí, u kterých jsou vždy u jednotlivých statistik uvedeny přesné roky.

Pro obecně zeměpisné a politické mapy regionů je zpravidla užito Lambertovo konformní kuželové zobrazení, pro mapy Oceánie, Střední Ameriky a časových pásem Mercatorovo konformní válcové zobrazení, pro mapy polárních oblastí stereografická projekce, pro mapy Afriky, Severní (včetně USA) a Jižní Ameriky Lambertovo plochojevné azimutální zobrazení, pro tematické mapy a mapy světa na předsádkách pak Robinsonova nepravá válcová projekce.

Zcela novým a jedinečným doplňkem tištěné verze atlasu je jeho digitální verze na DVD. Digitální Školní atlas dnešního světa významně tištěný atlas obohacuje o celou řadu didakticky užitečných prvků, které tištěné zpracování technologicky neumožňuje. Digitální atlas obsahuje všechny grafické (mapy, grafy, schémata), textové i tabulkové prvky tištěné verze, doplněné především animovanými, interaktivními mapami a schématy, zásadně obsahově rozšířenou tabulkovou přílohou, slovníkem pojmů, systémem vyhledávání a dalšími prvky. Jednou z předností digitální verze je právě množství interaktivních funkcí, jako je možnost zvětšení všech prvků, porovnání vícero prvků vedle sebe, možnost přiblížení zájmové oblasti apod. Digitální verze je koncipována pro využití na interaktivních tabulích či dataprojektorech přímo ve výuce, je však také vhodná k užití při individuální práci na počítači. Jednou z mnoha výhod digitální verze školního atlasu je její snadná aktualizace a možnost internetové podpory na www.dnesni-svet.cz.

 

Autoři:

Mgr. Martin Hanus, RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.

Autoři koncepce:

Mgr. Martin Hanus, Mgr. Petr Karas, RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D., Mgr. Daniel Kozák

Lektoři:

doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., RNDr. Jan D. Bláha, Mgr. Petr Karas, PaedDr. Jana Peštová, RNDr. Přemysl Štych, Ph.D., prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Mgr. Karel Zahradník

Redakční zpracování:

Mgr. Martin Hanus

Zpracování grafických prvků a tematických map:

RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.

Zpracování obecně geografických a administrativních map:

Mgr. Bohumil Ptáček

Technická příprava grafických prvků:

RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D., Studio BESR

Technické zpracování digitální verze:

Adineo s.r.o., Mgr. Lukáš Vít, Mgr. Bohumil Ptáček

Redakce:

Nakladatelství TERRA

Jazyková redakce:

PhDr. Eva Müllerová, CSc.

Autoři grafických prvků převzatých z předešlého vydání:

doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., prof. RNDr. Martin Braniš, CSc., RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D., RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., RNDr. Vít Jančák, Ph.D., Mgr. Petr Karas, RNDr. Ludvík Kopačka, CSc., Dr. Karel Kupka, RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D., RNDr. Miroslav Marada, Ph.D., RNDr. Jiří Martínek, RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D., doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.

Grafická úprava:

Studio BESR, Mgr. Martin Hanus, RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.

Lito:

Studio BESR

Tisk:

Typos, tiskařské závody, s.r.o.

Foto:

Allphoto, NASA

 

Vydalo nakladatelství TERRA, s. r. o. a TERRA-KLUB, o. p. s. v roce 2011.

© TERRA, s.r.o., 2011, 1. vydání.

ISBN 978-80-902282-6-9


Zpět   Nahoru   Tisk


Copyright © 1995 – 2020 TERRA-KLUB, o.p.s.