O díle


            Nový Školní atlas dnešního Česka je dalším z výstupů edice Dnešní svět, který doplňuje dosud poslední vydání Školního atlasu dnešního světa z roku 2011. Je tak součástí ucelené edice školních atlasů programu Dnešní svět vydávané tradičně již od roku 1994. Na provázanost se Školním atlasem dnešního světa upozorňuje systém odkazů vysvětlený v závěru této publikace.

            Stejně jako tomu je u předešlých výstupů, je i v případě tohoto atlasu cílem autorského kolektivu poskytnout aktuální informace z různých oborů lidské činnosti i přírodní sféry, a to s detailním zaměřením na území Česka a v podobě vhodné pro výuku na českých základních i středních školách. Práce s daty a informacemi, jejich vyhledávání, zpracování a hodnocení je jednou ze základních dovedností, které by měl zvládnout každý z nás. Také porozumění rozložení vybraných jevů v prostoru a čase je hlavní devizou (nejen zeměpisně) vzdělaného jedince. Věříme, že k rozvoji uvedených dovedností významnou měrou přispěje právě i toto vydání Školního atlasu dnešního Česka. A to nejen kvůli množství tematických i obecně geografických map, ale i díky jeho jedinečné digitální podobě.

            Zaměření na různé obory lidské činnosti ze Školního atlasu dnešního Česka činí učební materiál vhodný nejen pro výuku zeměpisu, ale i souvisejících přírodovědných (přírodopis) či společenskovědných (dějepis, výchova k občanství) oborů. Svým tematickým zaměřením i začleněním podrobných obecně geografických map věnovaných jednotlivým regionům tento atlas kompletně splňuje nároky moderní výuky zeměpisu.

            Atlas je složen z jednotlivých dvoustran, které jsou vždy zaměřeny na určité téma. Pro lepší přehlednost jsou tato témata seskupena nejprve do kapitol, ty pak dále do sekcí. Sekce jsou od sebe barevně odlišeny. Jednotlivá témata jsou provázána na základě systému Výukového schématu, jehož pole jsou vždy uvedena u nadpisu tématu. Tato pole odkazují na celkové Schéma výuky dle RVP, které je součástí příloh. Jejich prostřednictvím tak je možné integrovat výuku do souvisejících tematických celků, a to bez ohledu na vzdělávací obory.

            Pro zpracování tematického obsahu posloužily nejnovější dosažitelné statistiky dostupné v době přípravy atlasu. Většina map je proto datována do rozmezí let 2010–2014, výjimečně byly použity statistiky z let 2005–2010. Výjimku samozřejmě tvoří grafické prvky srovnávající současný stav s minulostí, u kterých jsou vždy u jednotlivých statistik uvedeny přesné roky. Data byla získána z renomovaných zdrojů, zejména pak z databází Českého statistického úřadu, databází a výročních zpráv ministerstev a státních organizací i odborných studií analyzujících vybrané jevy a jejich rozložení v Česku.

            Publikační komplety edice školních atlasů Dnešní svět tradičně kombinují tištěné a rozšiřující digitální verze. Digitální Školní atlas dnešního Česka významně obohacuje tištěnou verzi o celou řadu didakticky užitečných prvků, které tištěné zpracování technologicky neumožňuje. Digitální atlas zahrnuje všechny grafické (mapy, grafy, schémata), textové i tabulkové prvky tištěné verze, doplněné především animovanými, interaktivními mapami a schématy, tabulkovou přílohou, slovníkem pojmů, systémem vyhledávání a dalšími prvky. Jednou z předností digitální verze je právě množství interaktivních funkcí, jako je možnost zvětšení všech prvků, porovnání více prvků vedle sebe, výhoda přiblížení zájmové oblasti apod. Digitální verze je koncipována pro využití na interaktivních tabulích a dataprojektorech přímo ve výuce, je však také vhodná k užití při individuální práci na počítači.

            Digitální verze a jejich systém prošel výraznou proměnou. Ta byla realizována s ohledem na co největší využitelnost ve výuce a uživatelskou přívětivost. Reflektuje tak náměty pedagogů z praxe i aktuální trendy ve využití moderních technologií na základních i středních školách. Digitální verze je nyní nově i součástí komplexního a víceúrovňového vzdělávacího portálu www.dnesni-svet.cz s online přístupem prostřednictvím digitální Knihovny programu Dnešní svět s celou řadou nových nadstavbových didaktických i obsahových funkcí. Jednou z dalších výhod nové online digitální verze Školního atlasu dnešního Česka je její snadná aktualizace a možnost internetové podpory.

 

Autoři: RNDr. Martin Hanus, Ph.D., RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.

Autoři koncepce: RNDr. Martin Hanus, Ph.D., Mgr. Petr Karas,

RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D., Mgr. Daniel Kozák

Lektoři: Mgr. Alžběta Brychtová, Mgr. Petr Karas, PaedDr. Jana Peštová,

Mgr. Vít Průša, RNDr. Alena Vondráková, Ph.D.

Redakční zpracování: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.

Zpracování grafických prvků a tematických map:

RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D., Mgr. Lukáš Vít

Zpracování obecně geografických a administrativních map:

Mgr. Bohumil Ptáček

Technická příprava grafických prvků: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.,

studio BESR

Technické zpracování digitální verze: Adineo, s.r.o, Mgr. Lukáš Vít,

RNDr. Martin Hanus, Ph.D.

Redakce: Nakladatelství TERRA

Jazyková redakce: PhDr. Eva Müllerová, CSc.

Staré mapy: © Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Mapová

sbírka; oldmaps.geolab.cz

 

Grafická úprava:

Studio BESR, RNDr. Martin Hanus, Ph.D., RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.

Lito: Studio BESR

Tisk: Typos, tiskařské závody, s.r.o.

Foto: Allphoto, NASA, Ingimage, Fotobanka.cz

 

Vydalo nakladatelství TERRA, s.r.o. a TERRA-KLUB, o.p.s. v roce 2015.

© TERRA, s.r.o., 2015, 1. vydání.

ISBN 978-80-905403-4-7


Zpět   Nahoru   Tisk


Copyright © 1995 – 2023 TERRA-KLUB, o.p.s.