O díle


„Trvale udržitelný rozvoj“, „rostoucí cena energií“, „ubývající zásoby energetických surovin“, „dopady energetiky na životní prostředí“... tato palčivá témata se týkají doslova každého z nás, a jsou proto nedílnou součástí výuky na základních i středních školách. Navíc lze bez nadsázky říci, že téma energetiky je každým dnem aktuálnější.

Vzdělávací program Dnešní energetický svět podporuje ekologicky i finančně zodpovědný přístup k energiím a jejich zdrojům. Program je určen žákům základních a středních škol. Problematika energie, ochrany zdraví a bezpečnosti při používání elektrické energie, problematika úspor energie či vztahu energetiky k životnímu prostředí – to vše tvoří výchozí tematický celek, aplikovatelný ve výuce na základních i středních školách v rámci vzdělávacích oblastí Člověk a příroda, Člověk a společnost a Člověk a svět práce RVP ZV a RVP G.

Uvedená problematika také spadá do okruhu průřezových témat Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Mezipředmětová povaha environmentální výchovy umožňuje zařadit energetická témata do výuky v tradičních předmětech jako výchova k občanství, zeměpis, přírodopis, dějepis či fyzika.

Celý program Dnešní energetický svět významnou měrou přispívá k prohlubování ekologického povědomí a je servisním programem pro vyučující a zároveň i atraktivním vzdělávacím programem pro jejich žáky.

Školní atlas Dnešní energetický svět je rozdělen do tří základních tematických okruhů. Úvodní sekce s názvem Energie a její zdroje je věnována vysvětlení samotného pojmu „energie“, vývoji energetických potřeb, problematice zdrojů obnovitelných i neobnovitelných a obchodu s energetickými surovinami. Druhá část s názvem Elektřina je zaměřena především na spotřebu i výrobu elektřiny v celosvětovém měřítku, princip výroby elektřiny z fosilních i obnovitelných zdrojů, jadernou energetiku i distribuční soustavy. A konečně třetí sekce s názvem Hospodaření s energií se věnuje nejen problematice využití energie na úrovni států i domácností, ale zabývá se i dopady energetiky na životní prostředí. Zároveň podněcuje žáky k přemýšlení, kde by i oni sami mohli ušetřit nejvíce energie, a tím pádem i peněz. Poslední dvě dvoustrany jsou věnovány sekci Přílohy, v nichž kromě kompletního Výukového schématu najdete i otázky, úkoly, náměty na pokusy a náměty k diskuzi. Ty jsou koncipovány tak, aby napomohly k lepší fixaci osvojeného učiva a vedly žáky k samostatnému kritickému myšlení v souvislosti s danou problematikou. Pro konstrukci všech grafických prvků byla využita nejnovější dostupná data.

Tato publikace svou koncepcí vychází ze Školního atlasu dnešního světa (ŠADS), který je výjimečný zejména díky kombinaci tradiční tištěné formy a rozšiřujícího digitálního provedení. Digitální verze je nedílnou součástí i tohoto Školního atlasu Dnešní energetický svět. Jejím obsahem je výrazně obohacený kompletní obsah verze tištěné, doplněný o ukázky interaktivních animací energetických jevů a další rozšiřující prvky. Jednotlivé grafické i textové obsahové části jsou koncipovány tak, aby je bylo možno promítat na velkoplošných interaktivních tabulích, zároveň mohou posloužit jako podklad pro DUM (digitální učební materiály). Nabízejí možnost zvětšení textů i grafických prvků, otevření více prvků vedle sebe nebo možnost přiblížení zájmové oblasti. Mnoho z těchto prvků je doplněno systémem odkazů, které upozorňují na provázanost s tématy Školního atlasu dnešního světa či na „rozpohybované“ animace digitální verze. Její součástí je i publikace Malá energetická akademie aneb objevuj svět elektrické energie.

 

Autoři koncepce programu Dnešní energetický svět:

Mgr. Daniel Kozák, Mgr. Ondřej Vach

Redakční vedení:

Mgr. Ondřej Vach

Redakční zpracování:

Mgr. Jana Hujslová, RNDr. Lenka Olivová, Mgr. Bedřich Sýkora, Jan Šimbera, Mgr. Ondřej Vach, Mgr. Lukáš Vít

Lektoři:

Mgr. Jiří Dvořák, RNDr. Martin Hanus, Ph.D., RNDr. Josef Herink, Mgr. Jakub Holec, Mgr. Petr Karas, RNDr. Jaroslav Vávra, Ph.D., prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Zpracování grafických prvků a tematických map:

RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D., Jan Šimbera, Mgr. Lukáš Vít

Foto: Allphoto, ČTK

Jazyková redakce: PhDr. Eva Müllerová, CSc.

 

Technická příprava grafických prvků:

Mgr. Lukáš Vít, Studio BESR

Technické zpracování digitální verze:

na platformě Digitálního systému „ŠADS“

Grafická úprava: Studio BESR, Jakub Pláteník

DTP zpracování: Studio BESR

Tisk: Typos, tiskařské závody, s.r.o.

 

Vydal TERRA-KLUB, o.p.s. v roce 2014.

© TERRA-KLUB, o.p.s. 2014

ISBN 978-80-905403-2-3


Zpět   Nahoru   Tisk


Copyright © 1995 – 2021 TERRA-KLUB, o.p.s.