O díle


Školní atlas dnešního Česka z roku 2023 je dalším z výstupů edice Dnešní svět, který doplňuje dosud poslední aktualizované vydání Školního atlasu dnešního světa z roku 2019. Je tak součástí ucelené edice školních atlasů programu Dnešní svět vydávané tradičně již od roku 1994. Na provázanost se Školním atlasem dnešního světa upozorňuje systém odkazů vysvětlený v závěru této publikace.

Stejně jako tomu je u předešlých výstupů, je i v případě tohoto atlasu cílem autorského kolektivu poskytnout aktuální informace z různých oborů lidské činnosti i přírodní sféry, a to s detailním zaměřením na území Česka a v podobě vhodné pro výuku na českých základních i středních školách. Práce s daty a informacemi, jejich vyhledávání, zpracování a hodnocení je jednou ze základních dovedností, které by měl zvládnout každý z nás. Také porozumění rozložení vybraných jevů v prostoru a čase je hlavní devizou (nejen zeměpisně) vzdělaného jedince. Věříme, že k rozvoji uvedených dovedností významnou měrou přispěje právě i toto vydání Školního atlasu dnešního Česka. A to nejen díky množství tematických i obecně geografických map v tištěné verzi, ale i díky jeho jedinečné online podobě.

Zaměření na různé obory lidské činnosti ze Školního atlasu dnešního Česka činí učební materiál vhodný nejen pro výuku zeměpisu, ale i souvisejících přírodovědných (přírodopis) či společenskovědných (dějepis, výchova k občanství) oborů. Svým tematickým zaměřením i začleněním podrobných obecně geografických map věnovaných jednotlivým krajům Česka tento atlas kompletně splňuje nároky moderní výuky zeměpisu.

Atlas je složen z jednotlivých dvoustran, které jsou vždy zaměřeny na určité téma. Pro lepší přehlednost jsou tato témata seskupena nejprve do kapitol, ty pak dále do sekcí. Sekce jsou od sebe barevně odlišeny. Jednotlivá témata jsou provázána na základě systému Výukového schématu, jehož pole jsou vždy uvedena u nadpisu tématu. Tato pole odkazují na celkové Schéma výuky dle RVP, které je součástí příloh. Jejich prostřednictvím tak je možné integrovat výuku do souvisejících tematických celků, a to bez ohledu na vzdělávací obory.

Pro zpracování tematického obsahu posloužily nejnovější dosažitelné statistiky dostupné v době přípravy atlasu, které nebyly zatíženy vlivem protipandemických opatření. Většina map je proto datována do rozmezí let 2018–2019, výjimečně byly použity statistiky starší. Výjimku samozřejmě tvoří grafické prvky srovnávající současný stav s minulostí, u kterých jsou vždy u jednotlivých statistik uvedeny přesné roky. Data byla získána z renomovaných zdrojů, zejména pak z databází Českého statistického úřadu, databází a výročních zpráv ministerstev a státních organizací i odborných studií analyzujících vybrané jevy a jejich rozložení v Česku.

Tuto tištěnou verzi školního atlasu Dnešní svět je možné kombinovat s rozšiřující online verzí. Online verze Školního atlasu dnešního Česka významně obohacuje tištěnou verzi o celou řadu didakticky užitečných prvků, které tištěné zpracování technologicky neumožňuje. Online atlas zahrnuje všechny grafické (mapy, grafy, schémata), textové i tabulkové prvky tištěné verze, doplněné především animovanými, interaktivními mapami a schématy, slovníkem pojmů či funkcí „příprava do výuky“. Jednou z předností online verze je právě množství interaktivních funkcí, jako je možnost zvětšení všech prvků, porovnání více prvků vedle sebe, výhoda přiblížení zájmové oblasti apod. Online verze je koncipována pro využití na interaktivních tabulích a dataprojektorech přímo ve výuce, je však také vhodná k užití při individuální práci na počítači.

Online verze byla realizována s ohledem na co největší využitelnost ve výuce a uživatelskou přívětivost. Reflektuje tak náměty pedagogů z praxe i aktuální trendy ve využití moderních technologií na základních i středních školách. Je součástí komplexního a víceúrovňového vzdělávacího portálu www.dnesni-svet.cz, kde je v rámci online knihovny Dnešní svět propojena s dalšími online výstupy vzdělávacího programu Dnešní svět, jako je Školní atlas dnešního světa či kompletní edice metodického časopisu Dnešní svět určeného pro pedagogy.

Autoři koncepce atlasu


Zpět   Nahoru   TiskCopyright © 1995 – 2024 TERRA-KLUB, o.p.s.