O díle


Finanční gramotnost je v posledních letech stále více skloňovaným pojmem. Nejen žáci a studenti, ale i dospělí občané se často potýkají s problémy způsobenými vlastní neznalostí. Výuka finančních a ekonomických témat nabývá v dnešním světě stále více na významu. I proto je v současnosti včleňována do vzdělávacích programů středních a základních škol.

Výukový program Dnešní finanční svět
K podpoře finanční gramotnosti žáků základních a středních škol slouží také nový servisní program pro vyučující a zároveň i atraktivní výukový program pro jejich žáky s názvem Dnešní finanční svět, který koncepčně a obsahově vychází z Národní strategie finančního vzdělávání a ze Standardů finanční gramotnosti pro základní a střední vzdělávání. Program Dnešní finanční svět připravuje Terra-klub, o.p.s., společnost akreditovaná MŠMT ČR k provádění vzdělávacích programů.

Školní atlas Dnešní finanční svět
Školní atlas Dnešní finanční svět pro střední školy je průřezové dílo využitelné při výuce finančních témat ve středních školách i na vyšším stupni víceletých gymnázií. Každý vyučující i student si v něm může najít tematický okruh uplatnitelný v příslušeném ročníku dle daného školního vzdělávacího programu. Záměrně se jedná o atlasový typ díla, který jednoduchou a názornou formou přibližuje ekonomická a finanční témata co nejširšímu okruhu zájemců.

Předkládaný Školní atlas Dnešní finanční svět představuje obsahový základ probíraných témat. Jeho nedílným doplňkem jsou aktivity, úkoly a otázky, které jsou zaměřeny konkrétně do praktického života žáků. Tato praktická část slouží k fixaci probraného učiva a je dostupná na portálu www.dnesni-financni-svet.cz. Důležitou součástí, zejména pro vyučují, je rovněž metodická příručka, která obsahuje detailní popis, jak při výuce finančních témat postupovat. Metodická příručka je pro pedagogy volně dostupná.

Obsahová struktura Školního atlasu Dnešní finanční svět byla vytvořena na základě Standardu finanční gramotnosti (SFG) pro střední školy a dále byla rozvíjena ve spolupráci s odbornými lektory. Atlas je členěn do čtyř sekcí, které obsahují dohromady 27 kapitol. Obsahově dílo pokrývá předkládaný obsah (učivo) a výsledky (očekávané výstupy) čtyř tematických okruhů SFG. Navíc je dále rozšířeno o kapitoly, které jsou pro celkové pochopení finanční tematiky nezbytné, jako například jednání a rozhodování člověka, základní princip fungování trhu, role veřejného sektoru či vůbec podstata existence peněz.

Úvodní sekce s názvem Trh, cena, peníze je věnována principům trhu, tvorbě ceny, vzniku a funkci peněz, jejich hodnotě i měnám v různých zemích světa. Druhá část s názvem Finanční produkty pojednává o bankách, o bankovních produktech i o formách placení. Z ní se lze dozvědět, jaké produkty finanční instituce nabízejí při přebytku i nedostatku peněz a podle jakých kritérií finanční produkty vybírat. Třetí sekce s názvem Hospodaření popisuje, jak by se měl běžný občan chovat při různých životních situacích, co je součástí hospodaření státu a jak je navzájem propojena globální ekonomika. Konečně čtvrtá sekce s názvem Práva spotřebitele popisuje, na co je třeba dávat si pozor a jak postupovat při reklamaci či při uzavírání smluv. Závěrečné přílohy obsahují fotografickou dvoustranu s finanční tematikou či slovník pojmů včetně jejich anglických ekvivalentů.

Nedílnou součástí tištěného Školního atlasu Dnešní finanční svět je jeho digitální verze. Na přiloženém nosiči je k dispozici demoverze této digitální části atlasu. Obsahem digitální verze je o řadu digitálních funkcí obohacený kompletní obsah verze tištěné, doplněný o ukázky interaktivních animací ekonomických jevů a jejich schémat. Právě „rozpohybovaná“ schémata s doplňujícími informacemi přinesou žákům mnohem lepší představu o dějích, které nastávají v průběhu ekonomických procesů. Jednotlivé grafické i textové prvky jsou koncipovány tak, aby je bylo možno zobrazovat na velkoplošných interaktivních tabulích či promítat prostřednictvím dataprojektorů. Nabízejí možnost zvětšení textů i grafických prvků, otevření více prvků vedle sebe nebo možnosti přiblížení zájmové oblasti apod. Součástí je i interaktivní slovník pojmů s jejich anglickým překladem. Digitální verze Školního atlasu Dnešní finanční svět využívá výchozího unikátního Digitálního systému „ŠADS“.

Celou svou koncepcí atlas navazuje na Školní atlas dnešního světa. Finanční tematika je také v tomto díle zpracována, podobně jako v zeměpisném atlase, především ve formě grafických prvků, tedy schémat, grafů, map apod. Tyto prvky jsou doplněny systémem odkazů, které upozorňují na provázanost s tématy Školního atlasu dnešního světa, na další rozšiřující informace na webu www.dnesni-financni-svet.cz, či na „rozpohybovanou“ animaci digitální verze. Každé z témat uvozuje stručný výkladový text. Základní pojmy jsou v něm proloženy tučným písmem. Každá kapitola je navíc ukončena závěrečným shrnutím s nejdůležitějšími poznatky i klíčovými pojmy a příklady motivujících otázek a úkolů, jejichž rozšířená verze je k dispozici rovněž na zmíněném portálu www.dnesni-financni-svet.cz. Bližší informace o tom, jak pracovat s atlasem, naleznete na stranách 4 a 5.

Tento jedinečný atlasový typ díla tedy neukládá vyučujícímu dogmatický postup při výuce finančních témat. Naopak má být spíše pomocníkem, prostřednictvím kterého vyučující najde informace při realizaci konkrétního školního vzdělávacího programu. Proto i jednotlivá finanční témata jsou provázána pomocí systému Výukového schématu, jehož políčka jsou vždy uvedena u nadpisu tématu. Tato políčka odkazují na celkové schéma výuky dle Rámcových vzdělávacích programů (RVP), které je také součástí příloh. Vedle provázanosti finančních témat mezi sebou ukazuje schéma rovněž souvislosti finančních témat s učivem tradičních předmětů. Právě mezipředmětové souvislosti jsou při výuce finančních témat nezbytným základem pro zvyšování finanční gramotnosti studentů.


Autoři koncepce programu Dnešní finanční svět:

Bc. et Bc. Petr Dejnožka, Mgr. Daniel Kozák, Mgr. Martin Lavický

Autorské zpracování textů:

Ing. Aleš Rod, doc. Ing. Barbora Slintáková, Ph.D.,

Ing. Miroslav Svoboda;

Bc. et Bc. Petr Dejnožka, Mgr. Martin Lavický

Lektoři:

prof. Ing. Robert Holman, CSc., doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.,

PhDr. Josef Stracený, CSc., Ing. Vladimíra Špirhanzlová,

prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.;

Mgr. Ivana Brožová, Mgr. Alena Hesová, PhDr. Milena Tichá, CSc.,

RNDr. Josef Pavlík, RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.

Redakční zpracování:

Mgr. Martin Lavický;

Bc. et Bc. Petr Dejnožka, Ing. Veronika Máchová, Mgr. Lukáš Vít

Zpracování grafických prvků: Mgr. Lukáš Vít

Foto: Allphoto, ČTK

Jazyková redakce: PhDr. Eva Müllerová, CSc.

Technická příprava grafických prvků:

Mgr. Lukáš Vít, Studio BESR

Technické zpracování digitální verze:

na platformě Digitálního systému „ŠADS“

Grafická úprava: Studio BESR, Jakub Pláteník

DTP zpracování: Studio BESR

Tisk: Typos, tiskařské závody, s.r.o.

Vydal TERRA-KLUB, o.p.s. v roce 2014.

© TERRA-KLUB, o.p.s. 2014

ISBN 978-80-905403-0-9


Zpět   Nahoru   TiskCopyright © 1995 – 2024 TERRA-KLUB, o.p.s.